Štatút Komisie Konferencie biskupov Slovenska pre ochranu maloletých v Cirkvi

 

1. Táto komisia bola ustanovená na 91. plenárnom zasadaní KBS dňa 23. 11. 2018.
2. Komisia KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ktorej zriadenie vyplýva zo smernice KBS – postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi (čl. III., § 7 ods. 6) je poradným orgánom KBS.
3. Sídlo tejto komisie je viazané na sídlo KBS.
4. Komisia KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých spolupracuje s Kongregáciou pre náuku viery v zmysle uplatňovania jej pokynov a smerníc.
5. Poslaním tejto komisie je analyzovať v jednotlivých diecézach prípady týkajúce sa sexuálneho zneužívania klerikmi, zasvätenými osobami, prípadne zamestnancami cirkevných inštitúcií. 
6. Diecézni biskupi každoročne informujú komisiu o jednotlivých podnetoch sexuálneho zneužívania a o následných aplikovaných postupoch. Diecézni biskupi môžu požiadať komisiu o konzultáciu aj počas riešenia jednotlivých prípadoch. 
7. Komisia môže prijímať podnety aj mimo diecéznych biskupov. V takom prípade predseda komisie včas informuje príslušného diecézneho biskupa. 
8. V prípade zistenia nedostatkov riešenia prípadov sexuálneho zneužívania v diecézach táto komisia vhodným spôsobom informuje Svätý Stolec (čl. III., §7, ods. 7).
9. Komisia KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých odporúča KBS na schválenie jednotlivé postupy v prípadoch podozrenia zo sexuálneho zneužívania klerikmi. 
10. Komunikáciu s médiami o týchto prípadoch koordinuje hovorca KBS. Jednotliví členovia komisie sú viazaní mlčanlivosťou. 
11. Členov Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých, ich počet a predsedu navrhuje a schvaľuje plénum KBS. Komisia si zvolí tajomníka a zapisovateľa spomedzi svojich členov. 
12. Členstvo v Komisii KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých vzniká na základe menovacieho dekrétu predsedu KBS. Členstvo v tejto komisii KBS zaniká: a) písomným zrieknutím sa doručeným predsedovi KBS, b) odvolaním predsedom KBS, c) vypršaním doby platnosti menovacieho dekrétu.
13. Gréckokatolícka cirkev sui iuris na Slovensku má svojho zástupcu v tejto komisii. V tomto prípade sa body 5 až 8 vzťahujú na eparchie a príslušných eparchiálnych biskupov.
14. Komisia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku môže využívať podľa potreby služby tejto komisie. V takom prípade má v komisii dvoch zástupcov (za mužské a ženské rehole) a body 5 až 8 sa vzťahujú na provincie a príslušných provinciálnych predstavených na Slovensku.
15. Na čele Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých je predseda. Vedie zasadania tejto komisie, schvaľuje jej závery a predkladá ich plénu KBS. 
16. Tajomník komisie podľa pokynov predsedu zvoláva zasadnutia osobitnej komisie najmenej dva týždne vopred. V prípade neprítomnosti predsedu komisie vedie jej zasadnutie. Predkladá návrh rozpočtu a s prostriedkami pridelenými KBS hospodári podľa schváleného rozpočtu.
17. Zapisovateľ komisie vypracováva zápisnicu zo zasadnutia a doručuje ju jednotlivým členom. Vedie prezenčnú listinu zo zasadnutia osobitnej komisie KBS.
18. Predseda Komisie KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých na zasadnutí oboznámi členov s informáciami, ktoré prijal od diecéznych biskupov.
19. Komisia KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých sa schádza aspoň raz do roka (Smernica KBS čl. III., § 7, ods. 7). Jej korešpondencia má dôverný charakter a je uložená v archíve Generálneho sekretariátu KBS. 
20. Každý člen tejto komisie má pri hlasovaní jeden hlas. Hlasovanie môže byť verejné, alebo tajné. O tom, aké bude, rozhodne predseda komisie. 
21. Hlasovanie sa môže uskutočniť a je platné iba vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie. Rozhodnutia sú prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov osobitnej komisie KBS. 
22. Na zasadnutia Komisia KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých môžu byť prizvaní odborní poradcovia. Títo sú viazaní mlčanlivosťou, ku ktorej sa písomne zaväzujú.
23. Štatút osobitnej komisie KBS a jeho zmeny schvaľuje plénum KBS. Štatút nadobúda platnosť dňom jeho podpísania.