Členovia komisie

Predseda: 


Mons. Marek Forgáč 
košický pomocný biskup
forgac @ kbs.sk 

Znalci:

Bratislavská arcidiecéza: Mgr. Elena Lamačková
(*1954) Vyštudovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pracovala v psychologickom poradenstve pre rodinu, pár i jednotlivca. Absolvovala psychodynamický výcvik SUR v Prahe, výcvikové semináre Systemického modelu rastu IVS. Od r. 2002 poskytuje poradensko-psychologické služby v rámci Kresťanskej psychologickej poradne pri farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Bratislave-Petržalke. S Duchovným centrom Lukov dvor spolupracuje od r. 2004 a vedie programy na uzdravenie osobnosti po sexuálnom zneužívaní. Je vydatá, má 4 deti.

Trnavská arcidiecéza: Mgr. Mário Schwarz, PhD.
(*1979) Vyštudoval psychológiu na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre (magisterské štúdium) a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave (doktorandské štúdium). Absolvoval 4 ročný psychoterapeutický výcvik v Slovenskom inštitúte Logoterapie. Okrem toho absolvoval aj výcvik v mediácii a supervízii. Odborne sa profiluje v oblasti psychologického poradenstva, mediácie, koučingu a supervízie. Pôsobil niekoľko rokov v Centre pomoci pre rodinu v Trnave. Aktuálne pôsobí ako vysokoškolský pedagóg, mediátor a supervízor. Ako psychológ pracuje v Centre podpory študentov v rámci Trnavskej univerzity. Je ženatý a má tri deti.

Nitrianska diecéza: JUDr. ICDr. Peter Hrušovský
Vyštudoval civilné právo na Univerzite Komenského v Bratislave a cirkevné právo na Gregorovej univerzite v Ríme. Aktuálne pôsobí ako civilný advokát a ako stály patrón (zástupca strán) na Diecéznom cirkevnom súde v Nitre. So svojou rodinou žije v Nitre.

Žilinská diecéza: JUDr. Silvia Miškovičová, LLM.
(*1986) Vyštudovala právo na Trnavskej univerzite v Trnave (SR) a na Oxford Brooks University v Oxforde (VB). Po vysokej škole pôsobila krátky čas v advokátskej kancelárii a neskôr na súde ako vyššia súdna úradníčka. Problematike obetí trestných činov sa aktívne venuje viac ako 7 rokov, najskôr ako dobrovoľníčka, neskôr ako právna poradkyňa pracujúca pre rôzne subjekty/organizácie poskytujúce pomoc ľuďom v núdzi a obetiam trestných činov. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala problematike obchodovania s ľuďmi a vo svojej rigoróznej práci zas surogátnemu materstvu. Je absolventkou kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). Je vydatá a má štyri deti.

Banskobystrická diecéza: Mgr. Anna Siekelová
(*1977) Je riaditeľkou neziskovej organizácie Centrum konkrétnej pomoci Femina n.o. a sociálnou poradkyňou. Absolvovala štúdium Náuky o rodine na Katolíckej univerzite. Je absolventkou kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). Je členkou Rady KBS pre rodinu a členkou Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády SR pre ľudské práva. Venuje sa výchove mládeže a zodpovednému rodičovstvu ako inštruktorka PPR a TeenSTAR programu ako aj individuálnemu sprevádzaniu žien v tejto oblasti. Je vydatá a má tri deti.

Košická arcidiecéza: ICLic. Andrej Kačmár, PhD.
(*1974) Je riaditeľom Centra na ochranu maloletých založeného pri Teologickej fakulte v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ružomberku. Pôsobí ako vicerektor kňazského seminára v Košiciach. Študoval kánonické právo na Lateránskej univerzite v Ríme a absolvoval kurz SAFEGUARDING na Gregorovej univerzite v Ríme. Na tému ochrany maloletých v Cirkvi prednášal pri viacerých príležitostiach doma i v zahraničí. Organizuje kurz SAFEGUARDING na Teologickej fakulte v Košiciach, KU Ružomberok. Je kňazom košickej arcidiecézy.

Spišská diecéza: Mgr. Daniel Lysý, PhD.
(*1986) Študoval masmediálnu komunikáciu v Prešove, potom žurnalistiku na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti študuje náboženskú výchovu. Pôsobil ako dobrovoľník v Diecéznom centre pre mládež vo Važci a pracoval v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže. Aktuálne pôsobí na Diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy. Je absolventom kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). Je ženatý a má 2 deti.

Rožňavská diecéza: Mgr. František Olach, JSS
(*1975) Vyštudoval katolícku teológiu na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí. Teologické štúdiá ukončil na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme v roku 1999. V r. 2008 bol inkardinovaný do pápežského klerického združenia Dielo Ježiša Veľkňaza. Je absolventom kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). V súčasnosti pôsobí ako farár-dekan vo farnosti Stará Halič a ako diecézny ekonóm Rožňavskej diecézy.

Prešovská gréckokatolícka archieparchia: ICLic. Jaroslav Pasok
(*1976) Je súdnym vikárom Metropolitného tribunálu Prešovskej archieparchie. Študoval teológiu na Univerzite sv. Tomáša Akvinského a kánonické právo na Pápežskom orientálnom inštitúte v Ríme. Pôsobil 8 rokov v ukrajinskej katolíckej eparchii v Melbourne v Austrálii. Je absolventom kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). Je ženatý a má 3 deti.

Košická gréckokatolícka eparchia: PaedDr. Eva Hospodárová
(*1964) Vyštudovala Strojnícku fakultu VŠT v Košiciach, neskôr Pedagogickú fakultu KU v Ružomberku a špeciálnu pedagogiku. Pracovala 13 rokov ako katechétka, ďalej ako vedúca Centra voľného času v Košiciach. Od roku 2013 pracuje ako notár Cirkevného súdu Gréckokatolíckej eparchie Košice. V roku 1999 absolvovala kurz Škola rodiny s misiou viesť náuky pre snúbencov. Je vydatá a má tri dospelé deti.

Bratislavská gréckokatolícka eparchia: Jana Bieščad, PhD.
(*1984) Absolvovala magisterské a doktorandské štúdium psychológie na Trnavskej univerzite v Trnave, kde pôsobí ako odborná asistentka. Zároveň pracuje ako psychológ a terapeut v Centre celého človeka Enoia v Považskej Bystrici. Je tiež lektorkou kurzov v Duchovnom centre Lukov Dvor. Spolupracuje pri diagnostike kandidátov kňazstva a zasväteného života a pôsobí ako znalec v kauzách manželskej nulity. Absolvovala dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciálnej analýze v ČR, výcvik v metóde EMDR so zameraním na spracovanie traumy, výcvik v Rodinnej terapii a terapii vzťahovej väzby, Terapii hrou a Muzikoterapii. V rámci psychologického poradenstva a terapie sa zameriava na prácu s traumou. Dlhodobo sa venuje obetiam zneužívania v Cirkvi a spolupracuje na preventívnych programoch. Je vydatá.

Ordinariát OS a OZ SR: pplk. Mgr. Ing. Juraj Štilicha
(*1979) Absolvoval magisterské štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a inžinierske štúdium na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. V rámci rezortnej vzdelávacej sústavy MV SR získal základné a špecializované policajné vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba. V súčasnosti si zvyšuje profesijnú kvalifikáciu postgraduálnym štúdiom so zameraním na právo a právnu vedu. Pracuje ako aktívny príslušník Policajného Zboru. Je ženatý, má jedno dieťa.

KVRPS (ženské rehole): Marta Andraščíková, SSS
(*1974) Je členkou Spoločnosti sociálnych sestier a zároveň asistentkou generálnej predstavenej.  Súbežne so štúdiom sociálnej práce sa venovala drogovo závislým, s ktorými pracovala 10 rokov ako socio-terapeutka. Absolvovala Geštalt terapiu (dvojročný výcvik základného psychoterapeutického poradenstva) a Nest terapiu (terapia zameraná na liečenie posttraumatických symptómov). Ukončila štúdium pastorálneho poradenstva v USA a výcvik v oblasti manželského poradenstva (Imago – vzťahová terapia). Je absolventom kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). Vo svojom odbornom poradenstve sa venuje sprevádzaniu ľudí v kríze stredného veku a obetiam sexuálneho zneužívania.

KVRPS (mužské rehole): Peter Jacko, SDB
(*1977) Filozofické a teologické štúdia absolvoval na Pápežskej saleziánskej univerzite so sídlom v Ríme. Kňazské svätenie prijal v roku 2006. Neskôr pracoval v saleziánskom centre v Petržalke. Následne bol predsedom rozvojovej organizácie SAVIO o.z. a delegátom pre slovenské saleziánske misie. Je absolventom kurzu SAFEGUARDING (Teologická fakulta Košice, KU Ružomberok). Aktuálne je vikárom provinciála saleziánov na Slovensku a zodpovedným za ochranu detí a zraniteľných osôb pred sexuálnym zneužívaním v saleziánskej provincii na Slovensku.