Pri Teologickej fakulte v Košiciach vzniklo Centrum na ochranu maloletých – 1. marca 2019

Dňa 1. marca 2019 vzniklo pri Teologickej fakulte v Košiciach Centrum na ochranu maloletých (COM). Centrum organizuje kurzy v rámci postgraduálneho vzdelávania na prevenciu sexuálneho zneužívania detí a mladistvých, ako aj tematické školenia pre rôzne profesionálne skupiny a dobrovoľníkov, konferencie, zasadnutia, sympózia, semináre a workshopy.

COM spolupracuje s rôznymi organizáciami a vedeckými inštitúciami v oblasti cieľov svojej činnosti.

Na čele organizačnej štruktúry Centra na ochranu maloletých stojí riaditeľ COM – JCLic. Andrej Kačmár, ktorý je menovaný dekanom TF KU na dobu 5 rokov. Členovia COM sú prijatí a menovaní dekrétom dekana TF KU na návrh riaditeľa pričom svoju činnosť vykonávajú bez nároku na odmenu. Členovia pozostávajú z osôb, ktoré sú kompetentné v rôznych oblastiach, ktorými sa COM zaoberá.